Back to careers
Vacancy

HR Business Partner

(English version below)

Bij CMB Group zijn we volop in beweging en hebben we als shipping en logistieke groep de weg ingezet naar een duurzame energietransitietechnologie namelijk toepassingen in waterstof en ammoniak. Binnen ons HR team zijn we op zoek naar een HR Business Partner, die nauw gaat samenwerken met de Senior HR Business Partner en de Comp&Ben/HR Admin Manager. Ben jij die ondernemende believer en doener die duurzaam wil meebouwen?

Wat kom je doen?

 • De talent pipelijn wordt mede jouw verantwoordelijk. Je beheert en plant de opleidingen op basis van de ontwikkelingsnoden, verzorgt de bijhorende communicatie en opleidingsevaluaties en neemt de administratie voor jouw rekening. Je volgt samen met de business de verplichte opleidingen op;
 • Zelf korte presentaties en/of opleiding geven zie je volledig zitten (zoals bij een onthaaldag voor nieuwe medewerkers);
 • Je zorgt op pro-actieve en innovatieve wijze mee voor het aantrekken van nieuw talent. Je leidt de selecties van A tot Z en schakelt met onze recruitment partners indien nodig;
 • Je volgt de tendensen en ontwikkelingen in je vakgebied, en je deelt je kennis en ervaring met je collega’s. Dankzij gerichte adviesverlening binnen je expertisedomein, zet je het belang van HR mee op de kaart;
 • Je ondersteunt de verschillende initiatieven die onze kernwaarden centraal plaatsen en dit zowel intern als extern waarbij we nauw samenwerken met het Marcom team. Employee experience en een duurzaam HR beleid staan centraal bij alles wat we doen;
 • Ons team rapporteert aan de CEO. Jijzelf rapporteert aan de Senior HR Business Partner.

Wat breng je mee?

 • Je beschikt over een Bachelor bij voorkeur in HR of communicatie of gelijkwaardig door ervaring en hebt reeds drie tot vijf jaar een gelijkaardige functie gedaan. Je hebt interesse voor training, talent, recruitment en interne mobiliteit van werknemers;
 • Je bent oplossingsgericht, proactief en hands-on en bent gewend zelfstandig te opereren binnen een dynamische omgeving;
 • Je durft initiatief te nemen en gaat proactief op zoek naar oplossingen voor de uitdagingen en problemen die zich voordoen en blijft daarbij steeds pragmatisch;
 • Je bent een enthousiast persoon met wie samenwerken een plezier is. Als teamplayer werk je graag over de afdelingen heen;
 • Jouw sterkste punten? Je bent klantgericht, diplomatisch, discreet en betrouwbaar, veranderingsgericht en je beschikt over een gezonde portie overtuigingskracht;
 • HR technology heeft geen geheimen voor jou;
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels;
 • Familie, efficiëntie en aanpassingsvermogen. Dat zijn waarden waar jij je helemaal in kan vinden!

Ons aanbod

 • Je komt terecht in een internationale omgeving met hoofdkantoor in Antwerpen;
 • We bieden jou een boeiende en uitdagende functie binnen een stabiel en ambitieus bedrijf met een familiale bedrijfscultuur. Bij ons kan je blijven groeien en steeds meer verantwoordelijkheid krijgen.
 • Een keileuke groepssfeer waar ruimte is om eens even te pingpongen of een partijtje tafelvoetbal te spelen.
 • We voorzien een marktconform salarispakket met verschillende extralegale voordelen en flexibele werkuren.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving?

Neem dan snel contact op via work@cmb.be

(English version)

At CMB Group we are in full swing and, as a shipping and logistics group, we have embarked on the path towards a sustainable energy transition technology, namely applications in hydrogen and ammonia. Within our HR team we are looking for an HR Business Partner, who will work closely with the Senior HR Business Partner and the Comp&Ben/HR Admin Manager. Are you an enterprising believer and doer who wants to help build sustainably with us? As an HR BP this is what you’ll do:

 • The talent pipeline becomes your responsibility. You manage and plan the training courses based on the development needs, you take care of the associated communication and training evaluations and you take care of the administration. You follow the compulsory training courses together with the business;
 • Giving short presentations and/or training yourself is completely acceptable (such as a welcome day for new employees);
 • You help attract new talent in a proactive and innovative way. You lead the selections from A to Z and you communicate with our recruitment partners if necessary;
 • You follow the trends and developments in your field, and you share your knowledge and experience with your colleagues. Thanks to targeted advice within your area of expertise, you help put the importance of HR on the map;
 • You support the various initiatives that place our core values central, both internally and externally, whereby we work closely with the Marcom team. Employee experience and a sustainable HR policy are central to everything we do;
 • Our team reports to the CEO. You yourself report to the Senior HR Business Partner.

What are you bringing?

 • You have a Bachelor's degree, preferably in HR or communication or equivalent through experience and you have already held a similar position for three to five years. You are interested in training, talent, recruitment and internal mobility of employees;
 • You are solution-oriented, proactive and hands-on and are used to operating independently within a dynamic environment;
 • You dare to take initiative and proactively look for solutions to the challenges and problems that arise, while always remaining pragmatic;
 • You are an enthusiastic person who is a pleasure to work with. As a team player you like to work across departments;
 • Your strongest points? You are customer-oriented, diplomatic, discreet and reliable, change-oriented and you have a healthy dose of persuasiveness;
 • HR technology has no secrets for you;
 • You have a good knowledge of Dutch and English;
 • Family, efficiency and adaptability. Those are values that you can completely relate to!

Our offer

 • You will end up in an international environment with headquarters in Antwerp;
 • We offer you an exciting and challenging position within a stable and ambitious company with a family business culture. With us you can continue to grow and be given more and more responsibility.
 • A really nice group atmosphere where there is room to play table tennis or table football.
 • We provide a competitive salary package with various fringe benefits and flexible working hours.

Do you recognize yourself in the description above?

Please contact us quickly via work@cmb.be.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×