Press release: Results of the mandatory public takeover bid on Euronav NV launched by CMB NV

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN ANY JURISDICTION WHERE ITS PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL

(Dutch version below)

Results of the mandatory public takeover bid on Euronav NV launched by CMB NV

Antwerp, March 18 2024, 9:15 pm – The acceptance period of the mandatory public takeover bid launched by CMB NV (the "Bidder") for all shares issued by Euronav NV (“Euronav”) not already owned by CMB or its affiliates (the "Bid"), expired on 15 March 2024.

During the acceptance period, 69,241,955 shares in Euronav, representing 31.47% of the outstanding shares in Euronav, were tendered into the Bid. Of those shares, 23,569,617 shares were tendered in the U.S. offer and 45,672,338 shares were tendered in the Belgian offer.

As a result, the Bidder will hold a total of 177,147,299 shares in Euronav, representing 80.51% of the issued shares in Euronav. Taking into account the 17,790,716 treasury shares held by Euronav and the 24,400 shares held by Saverco NV, the Bidder and persons affiliated with it together will hold 194,962,415 shares, representing 88.61% of the issued shares in Euronav.

Payment of the offer price for the tendered shares will take place on 3 April 2024.

Shareholders that have tendered in the U.S. offer will receive the offer price of USD 17.86 per share. Shareholders that have tendered in the Belgian offer will receive EUR 16.41 per share, i.e. the equivalent amount of the offer price in euros calculated using the WM/Reuters spot exchange rate for euros per U.S. dollar at 5:00 p.m. CET on the date of this press release, in accordance with the prospectus.

Disclaimer

This press release is also published in Dutch. If ambiguities should arise from the different language versions, the Dutch version will prevail.

This notice does not constitute a takeover bid to purchase securities of Euronav nor a solicitation by anyone in any jurisdiction with respect to Euronav. The public takeover bid is only made on the basis of the prospectus approved by the FSMA. Neither this notice nor any other information in respect of the matters contained herein may be supplied in any jurisdiction where a registration, qualification or any other obligation is in force or would be with regard to the content hereof or thereof. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the financial laws and regulations in such jurisdictions. CMB and its affiliates explicitly decline any liability for breach of these restrictions by any person.

Additional Information for U.S. Holders

This press release is for informational purposes only and is neither a recommendation, an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell any securities of Euronav. The U.S. Offer was made pursuant to an offer to purchase and a related letter of transmittal and other materials. CMB filed a tender offer statement on Schedule TO with the SEC with respect to the U.S. Offer on February 14, 2024, as amended or supplemented from time to time, and Euronav filed a solicitation/recommendation statement on Schedule 14D-9 with the SEC with respect to the U.S. Offer on February 14, 2024, as amended or supplemented from time to time. The U.S. Offer expired on March 15, 2024. You may obtain a free copy of these documents and other documents at the SEC’s website at www.sec.gov.

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements related to the public takeover bid by CMB on Euronav, including statements regarding the structure and course of the takeover bid and the continued listing of Euronav’s shares after completion of the takeover bid. Words such as “anticipate,” “believe,” “estimate,” “expect,” “forecast,” “intend,” “may,” “plan,” “project,” “predict,” “should,” “would” and “will” and variations of such words and similar expressions are intended to identify such forward-looking statements. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates. Unless as otherwise stated or required by applicable law, CMB undertakes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN ENIG RECHTSGEBIED WAAR DE PUBLICATIE ERVAN ONWETTIG ZOU ZIJN

Resultaten van het verplicht openbaar overnamebod op Euronav NV uitgebracht door CMB NV

Antwerpen, 18 maart 2024, 21u15 – De aanvaardingsperiode van het verplicht openbaar overnamebod dat CMB NV (de “Bieder”) heeft uitgebracht op alle aandelen uitgegeven door Euronav NV (hierna “Euronav”) die niet reeds in het bezit zijn van CMB of verbonden personen (het “Bod”), eindigde op 15 maart 2024.

Tijdens de aanvaardingsperiode werden 69.241.955 aandelen in Euronav, die 31,47% van de uitgegeven aandelen in Euronav vertegenwoordigen, ingebracht in het Bod. Van deze aandelen werden er 23.569.617 aandelen ingebracht in het U.S. bod en 45.672.338 aandelen ingebracht in het Belgische bod.

Als een gevolg daarvan zal de Bieder een totaal van 177.147.299 aandelen in Euronav houden, die 80,51% van de uitgegeven aandelen in Euronav vertegenwoordigen. Rekening houdend met de 17.790.716 eigen aandelen gehouden door Euronav en de 24.400 aandelen gehouden door Saverco NV, zullen de Bieder en de met hem verbonden personen samen 194.962.415 aandelen aanhouden, die 88,61% van de uitgegeven aandelen in Euronav vertegenwoordigen.

De betaling van de biedprijs voor de aangeboden aandelen plaatsvinden op 3 april 2024.

Aandeelhouders die hun aandelen hebben ingebracht in het U.S bod zullen de biedprijs van USD 17,86 per aandeel ontvangen. Aandeelhouders die hun aandelen hebben ingebracht in het Belgische Bod ontvangen EUR 16,41 per aandeel, i.e. het equivalent bedrag van de biedprijs in euro berekend op basis van de WM/Reuters wisselkoers voor euro’s per U.S. dollar om 17u00 op de datum van dit persbericht, in overeenstemming met het prospectus.

Disclaimer

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er hierdoor onduidelijkheden optreden, dan is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Deze aankondiging houdt geen overnamebod in op effecten van Euronav, noch een verzoek tot aankoop van effecten door wie dan ook in enige jurisdictie met betrekking tot Euronav. Het openbaar overnamebod wordt enkel uitgebracht op basis van het door de FSMA goedgekeurde prospectus. Noch deze aankondiging, noch enige andere informatie met betrekking tot de hierin opgenomen aangelegenheden mag worden verstrekt in enig rechtsgebied waar een registratie-, kwalificatie- of enige andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud van deze aankondiging of de hierin opgenomen aangelegenheden. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk vormen op de effectenwet- en regelgeving in dergelijke jurisdicties. CMB en aan haar verbonden ondernemingen wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor schending van deze beperkingen door enig persoon.

Bijkomende informatie voor U.S. Houders

Dit persbericht is louter informatief en is noch een aanbeveling, noch een aanbod tot aankoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop van effecten van Euronav. Het U.S. Bod werd gedaan ingevolge een aanbod tot aankoop en een daarmee verband houdende overdrachtsbrief en andere materialen. CMB diende een verklaring van aanbod op Schedule TO in bij de SEC met betrekking tot het U.S. Bod op 14 februari 2024, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld, en Euronav diende een verklaring van verzoek/aanbeveling op Schedule 14D-9 in bij de SEC met betrekking tot het U.S. Bod op 14 februari 2024, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld. Het U.S. bod is op 15 maart 2024 verlopen. U kunt een gratis exemplaar van deze en andere documenten verkrijgen op de website van de SEC op www.sec.gov.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot het openbaar overnamebod van CMB op Euronav, waaronder verklaringen met betrekking tot de structuur en het verloop van het overnamebod en de voorzetting van de notering van aandelen van Euronav na afsluiting van het overnamebod. Uitspraken met termen als “anticiperen”, “geloven”, “schatten”, “verwachten”, “voorspellen”, “voornemen”, “kunnen”, “plannen”, “voorzien”, “zouden moeten”, “zouden” en “zullen” en variaties op dergelijke woorden en vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om dergelijke toekomstgerichte uitspraken aan te duiden. Lezers worden geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte uitspraken, die alleen op hun data gelden. Tenzij anders vermeld of vereist door de toepasselijke wetgeving, neemt CMB geen verplichting op zich en is zij niet van plan deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Share